ชื่อ - นามสกุล
อาจารย์ นำโชค บัวดวง
อาจารย์ น้อม สังข์ทอง
อาจารย์ เกษม พันธุสะ
อาจารย์ วิไลพิน แก้วเพ็ง
อาจารย์ อรพิน ทิพย์เดช
อาจารย์ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์
อาจารย์ สิงหา ตุลยกุล
อาจารย์ สุนทรา กล้าณรงค์
อาจารย์ เทเวศน์ จันทร์หอม