ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์
ชื่อ : ธีรพันธ์
นามสกุล : สังข์แก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2552 วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2548 วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย