ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์
ชื่อ : อรพิน
นามสกุล : ทิพย์เดช
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2536 ศศ.ม. คหกรรมศาสตรศีกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2530 กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ไทย