เลขที่บุคลากร ชื่อ - สกุล ดูรายละเอียด
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ ดูรายละอียด
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ ดูรายละอียด
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ ดูรายละอียด
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนพิศ ชุมคง ดูรายละอียด
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ดูรายละอียด
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพเก้า ณ พัทลุง ดูรายละอียด
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม ดูรายละอียด
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ ดูรายละอียด
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัศรเบศวร์ เวชวิริยะสกุล ดูรายละอียด
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ดูรายละอียด
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรา กล้าณรงค์ ดูรายละอียด

 ทั้งหมด 11 คน