เลขที่บุคลากร ชื่อ - สกุล ดูรายละเอียด
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ ดูรายละอียด
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ ดูรายละอียด
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล ชุมรักษา ดูรายละอียด
123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ ดูรายละอียด
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนพิศ ชุมคง ดูรายละอียด
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ดูรายละอียด
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพเก้า ณ พัทลุง ดูรายละอียด
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม ดูรายละอียด
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ ดูรายละอียด
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัศรเบศวร์ เวชวิริยะสกุล ดูรายละอียด
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ดูรายละอียด
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรา กล้าณรงค์ ดูรายละอียด
140 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ ดูรายละอียด
141 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจิต อุดม ดูรายละอียด

 ทั้งหมด 14 คน