ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : สิงหา
นามสกุล : ตุลยกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
สังกัด : สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2552 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต พลศึกษา เกษตรศาสตร์ ไทย
2547 วิทยาศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา ทักษิณ ไทย
2019 Ph.D. (Physical Education) Universiti Utara Malaysia Malaysia