รูป ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน คณบดี
อาจารย์ ดร. กิตติธัช คงชะวัน รองคณบดี
นาง ปุญญาภา นิธิพิเชฐ หัวหน้าสำนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพเก้า ณ พัทลุง ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ ดร. นุชนาฏ ใจดำรงค์ ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ ดร. เกษม เปรมประยูร ประธานสาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อาจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ทองมาก ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์
อาจารย์ ดร. ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์ ดร. ขรรค์ชัย แซ่แต้ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
อาจารย์ ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา