รูป ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
อาจารย์ เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดี
อาจารย์ สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
ปุญญาภา นิธิพิเชฐ หัวหน้าสำนักงาน
อาจารย์ กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ เกษม เปรมประยูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
อาจารย์ นุชนาฏ ใจดำรงค์ ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ ภูริทัต สิงหเสม ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ประธานสาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อาจารย์ วรินธร เบญจศรี ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์
วิไลพิน แก้วเพ็ง ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
อาจารย์ วิภาฤดี วิภาวิน ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์ นวพรรษ รัตนบุญทวี ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
อาจารย์ ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
อาจารย์ สุนทรี วรรณไพเราะ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา