รูป ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
อาจารย์ สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ คณบดี
อาจารย์ ชัชวาล ชุมรักษา รองคณบดี
ปุญญาภา นิธิพิเชฐ หัวหน้าสำนักงาน
อาจารย์ นุชนาฏ ใจดำรงค์ ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ นพเก้า ณ พัทลุง ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ สิงหา ตุลยกุล รองคณบดี
อาจารย์ กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ เกษม เปรมประยูร ประธานสาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อาจารย์ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
อาจารย์ อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์ ขรรค์ชัย แซ่แต้ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
อาจารย์ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
อาจารย์ สุนทรี วรรณไพเราะ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา