รูป ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
อาจารย์ อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดี
อาจารย์ ชัชวาล ชุมรักษา รองคณบดี
ปุญญาภา นิธิพิเชฐ หัวหน้าสำนักงาน
อาจารย์ กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล ผู้ช่วยคณบดี
ชคดี ไวยวุทธิ ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ รองคณบดี
อาจารย์ นพเก้า ณ พัทลุง ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ เกษม เปรมประยูร ประธานสาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อาจารย์ วรินธร เบญจศรี ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์
อาจารย์ สิงหา ตุลยกุล ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
อาจารย์ อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์ ขรรค์ชัย แซ่แต้ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
อาจารย์ วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
อาจารย์ สุนทรี วรรณไพเราะ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา