โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน

สังกัด พนักงาน
สายวิชาการ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
พนักงาน
สายสนับสนุน
ข้าราชการ
สายสนับสนุน
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
ลูกจ้างของส่วนราชการ
สายสนับสนุน
จำนวน
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  8  1 - - - -  11
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  12  0 - - - -  12
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  8  1 - - - -  9
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย  8 - - - - -  8
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  3 - - - - -  3
สาขาวิชาจิตวิทยา  6 - - - - -  6
สาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3  3 - - - -  6
สาขาการสอนศิลปศาสตร์  6  1 - - - -  7
สำนักงาน - -  16  0  7  1  22
รวม  53  7  16  0  7 1   88