โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน

สังกัด พนักงาน
สายวิชาการ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
พนักงาน
สายสนับสนุน
ข้าราชการ
สายสนับสนุน
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
ลูกจ้างของส่วนราชการ
สายสนับสนุน
จำนวน
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  9  6 - - - -  15
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  11  1 - - - -  12
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  9  1 - - - -  10
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย  8 - - - - -  8
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  3 - - - - -  3
สาขาวิชาจิตวิทยา  6 - - - - -  6
สาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  5  1 - - - -  6
สาขาการสอนศิลปศาสตร์  7  1 - - - -  8
สำนักงาน - -  16  0  3  0  27
รวม  60  11  13  0  3 0   108