ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : วิไลพิน
นามสกุล : แก้วเพ็ง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2556 ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ไทย
2547 วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
2544 ศษ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย