ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์
ชื่อ : ชวพงษ์
นามสกุล : เมธีธรรมวัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2552 ศศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2551 ศษ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไทย
2548 วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2545 วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย