สังกัด
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาการสอนศิลปศาสตร์
สำนักงาน