ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : นำโชค
นามสกุล : บัวดวง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) มหาวิทยาลัยบูรพา ไทย
2555 กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2547 กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2542 วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย