เลขที่บุคลากร ชื่อ - สกุล ดูรายละเอียด
11 รองศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ ดูรายละอียด
39 รองศาสตราจารย์ ดร. น้อม สังข์ทอง ดูรายละอียด
47 รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ดูรายละอียด
57 รองศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข อุดม ดูรายละอียด
29 รองศาสตราจารย์ เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ ดูรายละอียด
155 รองศาสตราจารย์ ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ ดูรายละอียด
156 รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ จุลทรัพย์ ดูรายละอียด
157 รองศาสตราจารย์ สุเทพ สันติวรานนท์ ดูรายละอียด

 ทั้งหมด 8 คน