ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : เกษม
นามสกุล : พันธุสะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2558 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา (การบริหารพลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ไทย
2544 ศศ.ม.พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2528 ค.บ.พลศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ไทย