ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์
ชื่อ : ภิญโญ
นามสกุล : โชติรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2554 กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2545 วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย