เลขที่บุคลากร ชื่อ - สกุล ดูรายละเอียด
8 อาจารย์ ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม ดูรายละอียด
10 อาจารย์ ดร. สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ดูรายละอียด
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ ดูรายละอียด
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ ดูรายละอียด
14 อาจารย์ ดร. เมธี ดิสวัสดิ์ ดูรายละอียด
121 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาพรรณ พินลา ดูรายละอียด
17 อาจารย์ ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ดูรายละอียด
18 อาจารย์ ดร. เสาวรส ยิ่งวรรณะ ดูรายละอียด
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ ดูรายละอียด
22 อาจารย์ ดร. ดวงฤดี พ่วงแสง ดูรายละอียด
23 อาจารย์ ดร. วีนัส ศรีศักดา ดูรายละอียด
25 อาจารย์ ดร. ชคดี บุญเกษม ดูรายละอียด
26 อาจารย์ ดร. ภูริทัต สิงหเสม ดูรายละอียด
117 อาจารย์ ดร. ภิญโญ โชติรัตน์ ดูรายละอียด
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล ชุมรักษา ดูรายละอียด
122 อาจารย์ ดร. ธัญชนก พูนศิลป์ ดูรายละอียด
123 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ ดูรายละอียด
125 อาจารย์ ดร. ธนิยา เยาดำ ดูรายละอียด
31 อาจารย์ ดร. นุชนาฏ ใจดำรงค์ ดูรายละอียด
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา กสินันท์ ดูรายละอียด
34 อาจารย์ ดร. นวพรรษ รัตนบุญทวี ดูรายละอียด
35 อาจารย์ ดร. ขรรค์ชัย แซ่แต้ ดูรายละอียด
40 อาจารย์ ดร. เกษม พันธุสะ ดูรายละอียด
41 อาจารย์ ดร. วิไลพิน แก้วเพ็ง ดูรายละอียด
43 อาจารย์ ดร. ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ ดูรายละอียด
44 อาจารย์ ดร. สิงหา ตุลยกุล ดูรายละอียด
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ดูรายละอียด
51 อาจารย์ ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี ดูรายละอียด
52 อาจารย์ ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ ดูรายละอียด
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนพิศ ชุมคง ดูรายละอียด
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ดูรายละอียด
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพเก้า ณ พัทลุง ดูรายละอียด
60 อาจารย์ ดร. กิตติธัช คงชะวัน ดูรายละอียด
61 อาจารย์ ดร. อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ดูรายละอียด
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี ดูรายละอียด
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ ดูรายละอียด
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล ดูรายละอียด
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ดูรายละอียด
70 อาจารย์ ดร. เกษม เปรมประยูร ดูรายละอียด
71 อาจารย์ ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ ดูรายละอียด
72 อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล ดูรายละอียด
74 อาจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ทองมาก ดูรายละอียด
75 อาจารย์ ดร. วรินธร เบญจศรี ดูรายละอียด
120 อาจารย์ ดร. วิภาดา พินลา ดูรายละอียด
127 อาจารย์ ดร. จิดาภา สุวรรณฤกษ์ ดูรายละอียด
140 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ ดูรายละอียด
142 อาจารย์ ดร. รุ่งทิพย์ แซ่แต้ ดูรายละอียด
143 อาจารย์ ดร. ธนิกา วศินยานุวัฒน์ ดูรายละอียด

 ทั้งหมด 48 คน