ชื่อ - นามสกุล
ธนากฤต แผ่ผล
สุภาภรณ์ คติการ
จงกลวรรณ พิสิฐพันพร
เยาวลักษณ์ พริกบุญจันทร์
พิมพ์พิศา ศิริวัฒน์
ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
นฤเศรษฐ์ พิริยชัยหิรัญ
อุทัย ศิริคุณ
กิจจา ทองนิ่ม
ปัทมา สำนักโหนด
อุษา ส่งศรี
ว่อง ปาลรัตน์
เปมิกา สังข์ขรณ์
ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์
มาริสา ปานงาม
อุสุมา ดิสวัสดิ์