ชื่อ - นามสกุล
อาจารย์ สมภพ อินทสุวรรณ
อาจารย์ ประชิต คงรัตน์