ชื่อ - นามสกุล
อาจารย์ คัชชา ศิริรัตนพันธ์
อาจารย์ ธีรพันธ์ สังข์แก้ว
อาจารย์ ภิญโญ โชติรัตน์
อาจารย์ นำโชค บัวดวง
รองศาสตราจารย์ น้อม สังข์ทอง
อาจารย์ เกษม พันธุสะ
วิไลพิน แก้วเพ็ง
อาจารย์ อรพิน ทิพย์เดช
อาจารย์ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์
อาจารย์ สิงหา ตุลยกุล
อาจารย์ สุนทรา กล้าณรงค์
อาจารย์ เทเวศน์ จันทร์หอม
อาจารย์ เมธี แก้วสนิท
อาจารย์ ปิโยรส ปุยชุมพล
อาจารย์ ชนสิษฎ์ แก้วมณี