ชื่อ - นามสกุล
อาจารย์ ชวนพิศ ชุมคง
อาจารย์ วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
อาจารย์ นพเก้า ณ พัทลุง
อาจารย์ อมลวรรณ วีระธรรมโม
อาจารย์ พูนสุข อุดม
อาจารย์ วิภาฤดี วิภาวิน
อาจารย์ กิตติธัช คงชะวัน
อาจารย์ ดร. อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
อาจารย์ ดร. ชัชวีร์ แก้วมณี
อาจารย์ มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
อาจารย์ พัศรเบศวร์ เวชวิริยะสกุล
อาจารย์ ฉัตรชยา รอดระหงษ์