ชื่อ - นามสกุล
อมรรัตน์ ไชยสุวรรณ์
ชัยยันต์ ดิษฐาพร
เชาวรัตน์ สัตยานุรักษ์
นฤมล นันทรัตน์
วันเฉลิม ภักดีสัตยากุล
บุณยทรรศน์ หมื่นละม้าย
อัมพิกา อรัญดร