ชื่อ - นามสกุล
อาจารย์ ธัญชนก พูนศิลป์
อาจารย์ สิงหา ประสิทธิ์พงศ์
อาจารย์ เกษม เปรมประยูร
อาจารย์ ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์
อาจารย์ ธนิกา วศินยานุวัฒน์