ชื่อ - นามสกุล
ธนากฤต แผ่ผล
สุภาภรณ์ คติการ
จงกลวรรณ พิสิฐพันพร
ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
อุทัย ศิริคุณ
กิจจา ทองนิ่ม
ปัทมา สำนักโหนด
อุษา ส่งศรี
ว่อง ปาลรัตน์
เปมิกา สังข์ขรณ์
ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์
มาริสา ปานงาม
อุสุมา ดิสวัสดิ์