ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : นพเก้า
นามสกุล : ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2548 ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2544 กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2540 ค.บ. การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏสงขลา ไทย