ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : กิตติธัช
นามสกุล : คงชะวัน
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2553 DOCTOR OF PHILOSOPHY (CURRICULUM AND INSTRUCTION) มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย
2544 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย
2542 กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย