ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : มณฑนา
นามสกุล : พิพัฒน์เพ็ญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2547 กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย
2541 ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย
2536 ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย