ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : พัศรเบศวร์
นามสกุล : เวชวิริยะสกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2552 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย
2545 กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย
2536 วท.บ. วิชาวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยครูจันทรเกษม ไทย