ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : วิทวัฒน์
นามสกุล : ขัตติยะมาน
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2547 ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2536 กศ.ม. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ไทย
2530 กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ไทย