ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : อภิรัตน์ดา
นามสกุล : ทองแกมแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2553 Ed.D. Curriculum and Instruction มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2545 ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2543 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ไทย