ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : ชวนพิศ
นามสกุล : ชุมคง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2552 ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2543 ศษ.ม การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย
2540 กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย