บทความ

ดาวน์โหลดทั้งแล่ม

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2561
บทความ หน้า ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมของ Underhill ร่วมกับเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีปากพนัง
ชื่อบทความ (English) : Learning on Underhill’s Constructivist with Student Teams Achievement Division Technique(STAD) for Develop Analytical Thinking and Learning Achievement of Mathayomsuksa 2 at Satreepakpanang School Nakonsritammarat Province
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ทิพวรรณ ทองปาน
ผู้แต่งร่วม : จิต นวนแก้ว ,สุมาลี เลี่ยมทอง , , ,

20-28 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การตัดสินใจย้ายถิ่นของนักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย
ชื่อบทความ (English) : Migration Decision Making of Thai Students for Further Education in Malaysia
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ
ผู้แต่งร่วม : นิสากร กล้าณรงค์ ,มูหำหมัด สาแลบิง ,ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ ,ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ ,สมสมัย เอียดคง

29-42 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ชื่อบทความ (English) : A Comparison of grade 7th Students Learning Achievement Analytical Thinking and Retention on Circulatory System by 7E Inquiry Cycle with Concept Mapping and Conventional Learning
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : น้ำอ้อย ไกรภูมิ
ผู้แต่งร่วม : ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ ,เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ , , ,

43-54 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิจารณญาณ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม
ชื่อบทความ (English) : Development of Learning Achievement and Critical Thinking Abilities on the Earth and Changing strand for Grade 10 using Inquiry-Based Learning with Questioning Technique
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : วรัญญา แสงวิเชียร
ผู้แต่งร่วม : หัสชัย สิทธิรักษ์ ,จิต นวนแก้ว , , ,

55-64 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การศึกษาเพศวิถีของการตั้งครรภ์วัยรุ่นในโรงเรียน
ชื่อบทความ (English) : A Study of Sexuality of Teenage Pregnancy in School
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : มุกดา ไชยมโน
ผู้แต่งร่วม : ฉัตรวรัญช์ องคสิงห , , , ,

65-76 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การศึกษารูปแบบการสร้างความยั่งยืนของระบบนิเวศชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อบทความ (English) : The study on the Construction Model of Community Ecological Sustainability with Local Wisdom Base
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : จิตติมา เจือไทย
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

77-89 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสงขลา
ชื่อบทความ (English) : Knowledge, Attitude and Working behavior affected on working Performance of Child care Centers employees in Songkhla Province
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : นัยนา ยีหมะ
ผู้แต่งร่วม : ภักดิ์ศานณัฎฐ์ หอยสกุล ,นิศารัตน์ บุญมี , , ,

90-96 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ความสามารถในการใช้การสื่อสารกลุ่มย่อยทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
ชื่อบทความ (English) : Students’ Ability in using Small-group Mathematical Communication and Attitude toward Mathematics Learning in Classroom Using Lesson Study and Open Approach
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
ผู้แต่งร่วม : ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ,สุลัดดา ลอยฟ้า , , ,

97-107 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : คุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามความคิดเห็นของครู
ชื่อบทความ (English) : The Moral and Ethical of School Administrators of Islamic Private School in Nakhon Si Thammarat According to Teachers Opinion
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : จรรยา โต๊ะตาเหยะ
ผู้แต่งร่วม : อโนทัย ประสาน ,ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ , , ,

108-115 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ทักษะและลักษณะความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม: การนำมาปรับใช้ในชั้นเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ชื่อบทความ (English) : Skills and Dispositions of Intercultural Communicative Competence (ICC): An Implication for the EFL classes in Thailand
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ปนัดดา ศิริพานิช
ผู้แต่งร่วม : นูราฮิมะ โมเอ็ด ยูโซฟ , , , ,

116-127 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : นวัตกรรมการศึกษา : การดำรงอยู่ของโฮสเทลในสังคมไทย
ชื่อบทความ (English) : Innovation Study on the Existence of Hostel in Thailand
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุทธิพร เสฏฐิตานันท์
ผู้แต่งร่วม : ฉัตรวรัญช์ องคสิงห , , , ,

128-134 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : บทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การระหว่างความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับองค์การ: การประยุกต์ใช้โมเดล สมการโครงสร้างพหุระดับ
ชื่อบทความ (English) : Mediating Role of Mediating Role of Perceived Organization Justice and Perceived Organization Support on Relationship Between Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behavior of Local Organization Officers in Three Southern Border
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อิศรัฏฐ์ รินไธสง
ผู้แต่งร่วม : อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล , , , ,

135-148 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับของการกำกับตนเองในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อบทความ (English) : Multilevel Causal Factors of Mathematical Self-Regulated Learning influencing Mathematics Achievement of Mathayomsuksa 3 Students
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สาลินี จงใจสุรธรรม
ผู้แต่งร่วม : นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล ,วินัย ดำสุวรรณ , , ,

149-161 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อบทความ (English) : Success Factors of Educational Administration of Schools Transferred to Provincial Administrative Organizations in Southern Border Provinces
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : พิชญา ชูเพชร
ผู้แต่งร่วม : สุจิตรา จรจิตร ,รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ , , ,

162-171 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลการใช้บทเรียนการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน
ชื่อบทความ (English) : EFFECTS OF VIRTUAL FIELD TRIP UPON LEARNING ACHEIVEMENT OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY UNDERGRADUATE STUDENTS WITH DIFFERENT PERSONALITY
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุวิช นนทบุตร
ผู้แต่งร่วม : สมสิทธิ์ จิตรสถาพร ,พูลพงศ์ สุขสว่าง , , ,

172-179 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลของการใช้ชุดฝึกอบรมแบบเน้นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
ชื่อบทความ (English) : The Effects of Task Based Learning Package on Enhancing English Speaking Skills for Hotel of Food and Beverage Staff
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : นีรนุช ศรีสวย
ผู้แต่งร่วม : สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ ,ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ , , ,

180-190 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ภาวะผู้นำเชิงวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนที่ส่งต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ชื่อบทความ (English) : INSTRUCTIONAL LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS AND ORGANIZATION CULTURE OF SCHOOLS AFFECTING TEACHER’S JOB MOTIVATION IN SECONDARY SCHOOLS, CHACHOENGSAO PROVINCE UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 6
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สุทธิพร มิตศิลปิน
ผู้แต่งร่วม : ภารดี อนันต์นาวี ,สถาพร พฤฑฒิกุล , , ,

191-201 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อบทความ (English) : A Causal Model of The Factors Affecting Effectiveness of Primary Schools under The Office of The Basic Education Commission in The Special Administration Zone in The South
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อรนุช เสียงดัง
ผู้แต่งร่วม : ชวนชม ชินะตังกูร ,วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล , , ,

191-201 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : รูปแบบหลักสูตรเพื่อปวงชนขององค์กรประชาสังคมสำหรับนักเรียนชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อบทความ (English) : A Model of Curriculum for All of Civic Organization for Ethnics Students in Chiang Mai Province
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ชรินทร์ มั่งคั่ง
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

210-222 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ความสัมพันธ์ระหว่างสถิติ การวิจัย และธรรมชาติ
ชื่อบทความ (English) : The relationship among statistics, research and nature
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
ผู้แต่งร่วม : นวลพรรณ วรรณสุธี , , , ,

1-15 ดาวน์โหลด