คำค้นจากชื่อผู้แต่ง หรือ ชื่อเรื่อง :
บทความ รหัสวารสาร / หน้า ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) :ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงาน ศึกษาธิการภาค 1-13
ชื่อบทความ (English) :Factors Associated with the Performance Behavior of the Officials of the Office of Education Region 1 – 13
ประเภท :บทความวิจัย
ผู้แต่ง :เพ็ญศรี มณีรัตน์
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

22 / 111-124 ดาวน์โหลด