กองบรรณาธิการ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งในกอง บก.

ต้นสังกัด

รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์

บรรณาธิการ

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

รศ.เอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รศ.ดร.ชาญชัย   อินทรประวัติ

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

รศ.ดร.ประชุม  รอดประเสริฐ

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

นักวิชาการอิสระ  อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.สุวรี  ศิวะแพทย์

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.มูฮํหมัดซากี  เจ๊ะห๊ะ

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ผศ.ดร.สุนทรา  กล้าณรงค์

กองบรรณาธิการ

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ

กองบรรณาธิการ

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์

กองบรรณาธิการ

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.ชวนพิศ  ชุมคง

กองบรรณาธิการ

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ์

กองบรรณาธิการ

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ