ติดต่อกองบรรณาธิการ

งานวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา
เลขที่ 140 ถ.กาญชนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา
90000
Tel & Fax:074-322373