ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นาย
ชื่อ : ชัยยันต์
นามสกุล : ดิษฐาพร
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ