ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นาง
ชื่อ : นงค์นาถ
นามสกุล : สุวรรณทวี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
สถานะการทำงาน :
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ