ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นาง
ชื่อ : พิมพ์พิศา
นามสกุล : ศิริวัฒน์
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2542 บธ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไทย