ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นาง
ชื่อ : สุภาภรณ์
นามสกุล : คติการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2546 กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2537 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูสงขลา ไทย