ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : ณัฐนันท์
นามสกุล : ทองมาก
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาการสอนศิลปศาสตร์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2552 Ed.D. Applied Educational Studies OKLAHOMA STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2544 ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย
2538 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ไทย