ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : เกษม
นามสกุล : เปรมประยูร
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ประธานสาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สังกัด : สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2557 ปร.ด. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
2550 ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
2547 ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย