ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : ศิลป์ชัย
นามสกุล : สุวรรณมณี
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2556 กศ.ด. ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2545 กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2542 กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย