ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นาย
ชื่อ : ธนากฤต
นามสกุล : แผ่ผล
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2552 วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย
2544 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย