ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : น้อม
นามสกุล : สังข์ทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน :
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2531 กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ไทย
2525 ศศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย