ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : กาญจนวัลย์
นามสกุล : ปรีชาสุชาติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
สังกัด : สาขาวิชาจิตวิทยา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2547 กศ.ด. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไทย
2533 กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไทย
2530 กศ.บ. การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ไทย