ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : รุ่งทิพย์
นามสกุล : แซ่แต้
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2548 ศษ.ม. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย
2544 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสงขลา ไทย
0 ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา ไทย