ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : วิภาดา
นามสกุล : พินลา
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาการสอนศิลปศาสตร์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2560 ปร.ด. หลักสูตรและการสอน (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย
2553 กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย
2551 กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไทย