ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : เรวดี
นามสกุล : กระโหมวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2539 กศ.ด. การทดสอบและการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไทย
2530 กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไทย
2525 กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ไทย