บทความวิชาการ

อีเมล พิมพ์ PDF
>> ESD Final Report UNESCO Suriya

      สุริยา เหมตะศิลป  >> read more

  1. ESD_Final_Report_UNESCO_Suriya.doc 
  2. ESD Classroom Research.ppt
  3. Instrument.doc

>>การประเมินการปฎิบัติงานด้วย Mixed Standard Scales ( MSS )
     (Appraisal of Work Performance with MSS)
      ขัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม >> read more

>> ผลกระทบด้านสุขภาวะครัวเรือนจากการย้ายถิ่นของสมาชิกครัวเรือนในชุมชน จังหวัดสงขลา
      รุ่งรัตน์  เจริญวิศาล, สุริยา เหมตะศิลป, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์  >> read more

>>การสรุปเชิงสาเหตุสำหรับการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง*
      ศิริชัย  กาญจนวาสี >> read more

>> รากแก้วของการประเมิน*
      ศิริชัย  กาญจนวาสี >> read more

>> การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
      กรณีศึกษา : อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ และอำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา*

      ขัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม >> read more

>> หลักการควบคุมความแปรปรวนของการวิจัย
      ขัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม >> read more

>> หลักของการทดลอง
      ขัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม >> read more

>> การประเมินหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ
      ศิริชัย  กาญจนวาสี >> read more

>> มโนทัศน์พื้นฐานของกรอบความคิดเชิงทฤษฎี กรอบความคิดการวิจัย โมเดลการวิจัย
      กรอบการวิจัย และแผนภูมิการวิจัย
      บัณฑิตา  อินสมบัต >> read more

>> การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ   
      ขัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม   >> read more

>> การวัดคุณลักษณะภายในของบุคคล
      ศิริชัย กาญจนวาสี >> read more  

>> การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
      ที่เหมาะสม  สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธาน
     อมรศรี  ศรีอินทร์, สุริยา  เหมตะศิลป และ นรา  บูรณรัช  >> read more  

>> การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
     ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
      ฤทัยรักษ์   รักบางแหลม, สุธาสินี  บุญญาพิทักษ์ และ สุริยา  เหมตะศิลป >> read more   

>> การวัดความรู้บางส่วน (Partial Knowledge)
      ณัชชา มหปุญานนท์ >> read more 

>>บทความ: โมเดลราช (Rash Model)
      ณัชชา มหปุญานนท์ >> read more 

>> ความ(ไม่)เสมอภาคระหว่างเพศ
      ณัชชา มหปุญานนท์ >> read more 

>> กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายวิจัย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
      โดยเครือข่ายการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและเสริมพลังอำนาจ : กรณีเครือข่ายวิจัยภาคใตัตอนล่าง
      สุริยา เหมตะศิลป  >> read more

>> การพัฒนากลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนา
      คุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา :
      กรณีเครือข่ายวิจัย  การศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
      สุริยา เหมตะศิลป  >> read more

>> การพัฒนากลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
      ประสงค์สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา : กรณีเครือข่ายวิจัย
      การศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
      สุริยา เหมตะศิลป  >> read more

>> A Development of Strategies for Driving the Development of Innovations in Developing
      Desired Characteristics for Sustainable Development Using Educational Research
      Network : The Case of the Lower Southern Thailand.
      Suriya Hemtasilpa and research team of the lower southern Thailand education
      research network.
>> read more

>> กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายวิจัย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
      โดยเครือข่ายการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและเสริมพลังอำนาจ : กรณีเครือข่ายวิจัยภาคใตัตอนล่าง
      สุริยา เหมตะศิลป  >> read more

>> Straegies in Enhancing Education Quality by the Research Network : The Enhancement
      of Education Quality by a Participatory Empowered Research Network : The Case of
      the Lower Southern Thailand.
      Suriya Hemtasilpa and research team of the lower southern Thailand education
      research network.
>> read more

>> การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA)
      ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน >> read more

>> ผลที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาในการวิจัยทดลองทางการศึกษา
      ( Unintended Effects in Experiment of Educational Research )
      ขัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม   >> read more

>> มโนทัศน์ของความเที่ยงและความตรงของแบบทดสอบจากเบื้องหลังทางทฤษฎี
      และความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ ( Concepts of Reliability and Validity of the
      Tests from Theory Behind and Relaionship of Analysis )
      ขัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม   >> read more

>> การพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยเทคนิคเดลฟี
      สุริยา เหมตะศิลป  >> read more

>> การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
      สุริยา เหมตะศิลป   >> read more

>> การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุ
      เสริม ทัศศรี  >> read more

>> ศึกษาศาสตร์กับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      สุริยา เหมตะศิลป   >> read more

>> การอธิบายโครงสร้างและความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ
       ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม  >> read more

>> การสร้างเกณฑ์ปกติโดยใช้วิธีกำลังสองต่ำสุด
      เสริม ทัศศรี  >> read more

>> มุมมองความคลาดเคลื่อนของการทดลองจาก ANOVA ใน CR-p Design
      ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม  >> read more

 

วารสารวัดผลการศึกษา

ป้ายโฆษณา