You are here: Home

โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน

 

โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์. 2558 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ วิทยากรบรรยายโดย ศ.ดร.ศิริชัย. กาญจวาสี เรื่อง "สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัย"

ภาพบรรยกาศโครงการ

 

การประชุมสัมนา การวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยจัดประชุมสัมนาการประชุมสัมนา การวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์