บทความ

ดาวน์โหลดทั้งแล่ม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
บทความ หน้า ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : กลไกการสร้างความคิดรวบยอดในการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ชื่อบทความ (English) : THE MACHANISIM OF CONCEPT FORMATION IN ADVANCED MATHEMATICAL THINKING
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : ณิศรา สุทธิสังข์
ผู้แต่งร่วม : - ,- , , ,

5-14 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดเรื่องราวท้องถิ่น จังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อบทความ (English) : Learning Management Efficiency Using Communicative English Teaching Approach to Enhance Speaking Skill on Local Stories of Songkhla for Grade Nine Students
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อาภรณ์ มณีรัตน์
ผู้แต่งร่วม : อมลวรรณ วีระธรรมโม ,ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล , , ,

15-23 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาบทเรียนผ่านโมบายล์เว็บ เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา สำหรับนิสิตปริญญาตรี
ชื่อบทความ (English) : The Development of Mobile Web Instruction on Object Oriented Programming for Java Programming for Undergraduate Student
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ณัฐวุฒิ ศิริวัฒน์
ผู้แต่งร่วม : นุชนาฏ ใจดำรงค์ ,นวลพรรณ วรรณสุธี , , ,

24-36 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาระบบสารสนเทศ e-CLIP สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสู่มาตรฐานสากลในเครือข่ายโรงเรียน EIS (English for Integrated Studies)
ชื่อบทความ (English) : e-CLIP Information System Development for the Research and Development Project on Teachers of Science, Mathematics, and Computer by Using Integrated English to Universal Standards in EIS (English for Integrated Studies)
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : รุ่งทิพย์ แซ่แต้
ผู้แต่งร่วม : มนตรี แย้มกสิกร , , , ,

37-49 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อบทความ (English) : THE DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT MODEL TO PROMOTE ENVIRONMENTAL ETHICS
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ฐากร สิทธิโชค
ผู้แต่งร่วม : อรพิณ ศิริสัมพันธ์ , , , ,

50-66 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ชื่อบทความ (English) : Classroom Action ResearchDeveloping a Course Book of Public Policy and Planning For Local Governing Associate Degree Students, Phangnga Community College
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : กฤษฎา หนูประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

67-87 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การรับรู้และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อบทความ (English) : Perception and Behaviors of Using Information Technology of Thaksin University Supporting Personnel
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อุษา ส่งศรี
ผู้แต่งร่วม : จรัส อติวิทยาภรณ์ ,อมลวรรณ วีระธรรมโม , , ,

76-86 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การวิเคราะห์ตัวชี้วัดภาวะผู้นำ ของผู้บริหารงานสาธารณสุขภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้
ชื่อบทความ (English) : Confirm Factor Analysis of Public Health Administrator’s Leadership Model under Multicultural context of the Three Southernmost Provinces
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : มุทริกา จินากุล
ผู้แต่งร่วม : รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ,จรัส อติวิทยาภรณ์ , , ,

88-99 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การศึกษาการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชื่อบทความ (English) : Bachelor’s Degree Curriculums Management according to Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF: HEd) B.E. 2552 of Suratthani Rajabhat University
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อริสา มีพัฒน์
ผู้แต่งร่วม : ชูศักดิ์ เอกเพชร ,สมคิด นาคขวัญ , , ,

100-113 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การสร้างแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเชิงตัวเลขสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อบทความ (English) : The questionnaire related to cognitive in numerical processing of lower secondary school students
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : จาตุพักตร์ พากเพียร
ผู้แต่งร่วม : ปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์ ,บุราณี ระเบียบ ,ปริญญา เรืองทิพย์ , ,

114-121 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน : กลวิธีการดัดแปลงนวนิยาย เป็นบทละครเวทีสำหรับเยาวชน
ชื่อบทความ (English) : Chaochunphomhorm, Niratphrathatinkhwean : Strategies to Adaptation a Novel into the Youth play script
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ฉัตรชัย เบ็ญโกบ
ผู้แต่งร่วม : มนตรี มีเนียม , , , ,

122-130 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบสถานการณ์จำลองที่มีต่อความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเขาขุนพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อบทความ (English) : The Effects of Story Telling with Simulation on Responsibility of Preschool Children at Wat Khao Khun Phanom School in Nakhon Si Thammarat Province
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : จินดา หีบเพ็ชร
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

131-139 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการกำกับตนเองร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกันในการเรียนแบบผสมผสาน
ชื่อบทความ (English) : Effects of Using Self-regulated Learning Strategies with Collaborative Learning and a Blended Learning Instructional Model
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ดิเรก ธีระภูธร
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

140-149 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่มีต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ปกติ
ชื่อบทความ (English) : THE EFFECTS OF HEALTH BEHAVIOR MODIFICATION PROGRAM ON KNOWLEDGE ATTITUDE AND HEALTH BEHAVIOR OF THE OVERWEIGHT
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : อาพัทธ์ เตียวตระกูล
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

150-162 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อบทความ (English) : THE EFFECT OF 5 STEPS LEARNING PROCESS ON SCIENTIFIC PROCESS SKILLS AND SCIENTIFIC CREATIVITY IN SCIENCE LEARNING AREA OF GRADE NINE STUDENTS
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : เพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์
ผู้แต่งร่วม : อารี สาริปา ,สุพัฒน์ บุตรดี , , ,

163-173 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การปฎิรูปโรงเรียน แนวความคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” กับการนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง
ชื่อบทความ (English) :
ประเภท : บทวจารยหนงสอ
ผู้แต่ง : มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

174-177 ดาวน์โหลด