บทความ

ดาวน์โหลดทั้งแล่ม

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1  มกราคม 2558 - มิถุนายน 2558
บทความ หน้า ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ขอบข่ายและลำดับการเรียนรู้ภาษาแม่ : ภาษาไทย
ชื่อบทความ (English) : Scope and Sequence of Mother Tongue : Thai Language
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

1-12 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : สมมติฐานและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ชื่อบทความ (English) : Hypothesis and scientific method
ประเภท : บทความวิชาการ
ผู้แต่ง : ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
ผู้แต่งร่วม : เมธี ดิสวัสดิ์ , , , ,

13-27 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทำขนมประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบของจังหวัดสงขลา สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อบทความ (English) : Local Curriculum Development of the Occupation and Technology Learning Area on Thai Traditional Desserts of the Tenth Month Festival for Matthayomsueksa 1 Students in Songkhla Province
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

28-41 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อบทความ (English) : Development of the English Reading Comprehension Test for Primary Grade Six Students in Five Southern Border Provinces (in Thailand)
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : นพเก้า ณ พัทลุง
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

42-47 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาชุดเสริมความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของ เด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง
ชื่อบทความ (English) : Language Supplementary Materials promoting pre-school students’ language ability employed by the parents.
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : นัยนา ยีหมะ
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

48-55 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง รายการวิทยุ กระจายเสียง สำหรับนิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อบทความ (English) : The Development of Web Based Instruction on Radio Program Topic for Educational and Communication Technology Students Faculty of Education, Thaksin University.
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ชัชวาล ชุมรักษา
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

56-69 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การพัฒนาฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน มนตรี เด่นดวง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อบทความ (English) : Development of Electronics Knowledgebase on Learning Measurement and Evaluation for Basic Education
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : มนตรี เด่นดวง
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

70-83 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การประเมินการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชนกลุ่มภาคใต้
ชื่อบทความ (English) : The Evaluation of Action the Vocational Certificate of the Dual Education System for the Retail Business Program of Private Vocational Schools in the Southern Region
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : รัชนี แก้วเจริญ
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

84-94 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ภาวะผู้นำครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในภาคใต้ตอนบน
ชื่อบทความ (English) : Teacher Leadership in Secondary Schools under The Office of The Basic Education Commission in Upper Southern Region
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ประไพศรี ลีฬหะกร
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

95-110 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงาน ศึกษาธิการภาค 1-13
ชื่อบทความ (English) : Factors Associated with the Performance Behavior of the Officials of the Office of Education Region 1 – 13
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : เพ็ญศรี มณีรัตน์
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

111-124 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารความขัดแย้ง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ชื่อบทความ (English) : School Administrators’Characteristics Affecting the Conflict Management in Schools under the PrachuapKhiriKhan Primary Education Service Area Office 1
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : มัลลิกา แซ่อึ้ง
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

125-134 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การสะท้อนเรียนรู้แบบย้อนมองตน และใคร่ครวญภายในของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายหลัง การจัดดำเนินการโครงงานสังคม
ชื่อบทความ (English) : Students ’ Self-Inquiry Learning-Reflection and Inner Contemplation at King Mongkut University of Technology Thonburi after Implementing a Social Activity Project
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : จุรีพร กาญจนการุณ
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

135-144 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : การสะท้อนสมรรถนะความรู้พื้นฐานของครูด้านภาษาและเทคโนโลยีผ่าน การสร้างความตระหนักด้วยตนเอง
ชื่อบทความ (English) : Reflection of Teacher Knowledge - Base Competence on Language and Technology through Self - Awareness Raising
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : ชวนพิศ ชุมคง
ผู้แต่งร่วม : ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล , , , ,

145-151 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อบทความ (English) : Information Security of Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) Graduate Diploma Students in Educational Administration
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

152-167 ดาวน์โหลด

ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสู่ความสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง ในเรือนจำและทัณฑสถานเขต 9 อย่างเป็นรูปธรรม
ชื่อบทความ (English) : Strategies to Promote the Holistic Success of Basic Education for Inmates In District 9
ประเภท : บทความวิจัย
ผู้แต่ง : จิรทีปต์ ช่วยคง
ผู้แต่งร่วม : , , , ,

168-180 ดาวน์โหลด